Legislatie

Informatii generale

Conform legislaţiei în vigoare, Secretariatul General al Guvernului (SGG) funcţionează ca structură în aparatul de lucru al Guvernului, cu personalitate juridică, având rolul de a asigura derularea operaţiunilor tehnice aferente actelor de guvernare, rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice şi tehnice ale activităţii Guvernului, precum şi reprezentarea Guvernului în faţa instanţelor judecătoreşti, constituind totodată elementul de legătură şi stabilitate a guvernării, asigurând cadrul necesar sistemului de luare a deciziei. Secretariatul General al Guvernului funcţionează în subordinea Primului-ministru şi este condus de un secretar general al Guvernului, cu rang de ministru. Secretarul general al Guvernului reprezintă instituţia în relaţiile cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii şi autorităţi publice, precum şi cu persoanele fizice si juridice. Secretarul general al Guvernului este ordonatorul principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului.
În cadrul Secretariatului General al Guvernului îşi desfăşoară activitatea unul sau mai mulţi secretari de stat.

Organizarea şi funcţionarea SGG sunt stabilite prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 24/2007, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 şi Hotărârea nr. 405 din 4 mai 2007, cu modificarile şi completările ulterioare.
Sediul instituţiei este în Municipiul Bucureşti, Piaţa Victoriei nr. 1, sectorul 1.

Structurile, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice coordonate de secretarul general al Guvernului

 • Departamentul pentru Relaţii Interetnice, structura fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului
 • Institutul Naţional de Statistică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului
 • Agenţia Naţională pentru Romi, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului
 • Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, instituţie publica, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului
 • Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România «Elie Wiesel», instituţie publică cu personalitate juridică
 • Agenţia Naţională Anti-Doping, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

Structurile, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale si instituţiile publice finanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului

 • Cancelaria Primului-Ministru, structura fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului
 • Aparatul propriu de lucru al viceprim-ministrului, structura fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului
 • Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul, structura cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului
 • Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, ca organ de specialitate cu personalitate juridică, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului
 • Corpul de Control al Primului-ministru, structura fără personalitate juridica în cadrul aparatului de lucru al Guvernului
 • Departamentul pentru Lupta Antifrauda - DLAF, structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului
 • Departamentul pentru Relaţii Interetnice, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului
 • Institutul Naţional de Statistică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului
 • Agenţia Naţională pentru Romi, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului
 • Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului
 • Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea Departamentului pentru Relaţii Interetnice
 • Agenţia Naţională Anti-Doping, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului
 • Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate, instituţie publică cu personalitate juridică
 • Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului
 • Autoritatea Naţională de Reglementare in Domeniul Energiei, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Primului-ministru
 • Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului
 • Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România « Elie Wiesel », instituţie publică cu personalitate juridică
 • Secretariatul de Stat pentru Culte, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului
 • Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

Prim-ministrul, prin Cancelaria Primului-Ministru, coordonează activitatea următoarelor entităţi:

 • Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
 • Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
 • Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
 • Secretariatul de Stat pentru Culte
 • Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc.
 • Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate

 

SGG îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege pentru ministerul de resort faţă de:

 • Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", persoana juridică, funcţionează pe baza de gestiune economică şi autonomie financiară.
 • Regia Autonomă "Monitorul Oficial", persoană juridică care desfăşoară activitate de interes public naţional şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară.

 

Atributii principale

 • stabileşte cadrul metodologic şi organizatoric pentru sistemul de planificare, elaborare şi implementare a politicilor publice la nivelul ministerelor şi al altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;
 • stabileşte cadrul general pentru definirea priorităţilor Guvernului şi urmăreşte corelarea acestora cu politicile publice;
 • asigură suportul metodologic şi consultanţă ministerelor privind formularea politicilor publice;
 • realizează activităţile necesare pentru pregătirea şi organizarea şedinţelor Guvernului şi pentru definitivarea proiectelor de acte normative adoptate;
 • iniţiază sau avizează, după caz, proiecte de acte normative în domeniul său de activitate;
 • iniţiază şi negociază, în condiţiile legii, încheierea de tratate şi alte înţelegeri internaţionale în domeniul său de activitate şi dezvoltă relaţii de cooperare cu instituţii, organizaţii şi organisme din alte state;
 • asigură reprezentarea Guvernului în faţa instanţelor judecătoreşti, împreună cu ministerele care au obligaţia de a pune în executare actele Guvernului împotriva cărora s-au formulat acţiuni în justiţie, precum şi a structurilor din aparatul de lucru al Guvernului, cu excepţia Departamentului pentru Afaceri Europene şi a Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul;
 • asigură, în domeniul său de activitate, relaţia cu Parlamentul şi cu ministerele, precum şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;
 • monitorizează implementarea Programului de guvernare;
 • realizează derularea operaţiunilor financiare în domeniul său de activitate;
 • asigură, la nivelul aparatului de lucru al Guvernului, organizarea sistemului pentru protecţia informaţiilor clasificate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 353/2002 pentru aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România, cu modificările ulterioare;
 • asigură administrarea şi dezvoltarea sistemului informatic pentru şedinţele Guvernului;
 • soluţionează solicitările şi petiţiile adresate Secretariatului General al Guvernului şi Primului-ministru de către persoanele fizice şi juridice în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002.

Prin Ordonanța de Urgență nr.86 din 17 decembrie 2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Secretariatul General al Guvernului a preluat de la Ministerul Finanțelor Publice activitatea în domeniul sistemelor de control intern/managerial.

Secretariatul General al Guvernului îndeplineşte orice alte atribuţii specifice prevăzute de alte acte normative sau stabilite prin decizie a primului-ministru.
În exercitarea atribuţiilor sale, Secretariatul General al Guvernului colaborează cu ministerele si cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii şi autorităţi publice, precum şi cu persoanele fizice şi juridice.

©2003-2017 Secretariatul General al Guvernului. Toate drepturile rezervate. | CONDITII LEGALE | CONDITII DE UTILIZARE